أفضل 12 قناة لتعلم اللغة الإنجليزية

أفضل 12 قناة لتعلم اللغة الإنجليزية

1-Duncaninchina
https://goo.gl/62OKIf
2-VOA Learning English
https://goo.gl/xF7PhZ
3-Learn English with Steve Ford
https://goo.gl/nGv6Tw
4-Anglo-Link
https://goo.gl/UUaBGp
5-JenniferESL
https://goo.gl/dGIrGS
6-Rachel’s English
https://goo.gl/47dQyM
7-Let’s Talk
https://goo.gl/0oP8Ar
8-Real English
https://goo.gl/RxNvd1
9-Business English Pod
https://goo.gl/bJZTaH
10-Learn American English
https://goo.gl/hVmcWl
11-ENGLISHCLASS101
https://goo.gl/HkahMB
12-ESLbasics
https://goo.gl/t1NMh1
Share on Google Plus

About Ahmed El Miligy

EGY REC Jobs , courses , Scholarship , training - in Egypt and ME

0 comments:

Post a Comment